Wózek torowy - Adam Koch

Model pre­zen­tuje mały wózek to­rowy uży­wany do na­praw i kon­ser­wacji ta­boru. Po­wstał w warsz­ta­tach Pa­ro­wo­zowni Ja­rocin i sta­cjo­nuje tam do dzi­siaj nadal wy­ko­rzy­sty­wany w co­dziennej pracy. Model jest prosty w bu­dowie, ry­sunki mon­ta­żowe jasno po­ka­zują usy­tu­owanie i kształt każ­dego z ele­mentów. Skala mo­delu 1:25. Za­in­te­re­so­wani mogą po­brać model w for­macie PDFpo­bierz.

Re­lacje au­tora z in­nych prac można prze­śle­dzić pod lin­kami: http://​www​.kon​radus​.com/​f​o​r​u​m​/​p​r​o​f​i​l​e​.​p​h​p​?​f​=​1​&​a​m​p​;​i​d​=​184​&​a​m​p​;​zas=4 oraz http://​www​.kon​radus​.com/​f​o​r​u​m​/​p​r​o​f​i​l​e​.​p​h​p​?​f​=​1​&​a​m​p​;​i​d​=​184​&​a​m​p​;​zas=3